Política de protecció de dades

Política de privacitat de l'Hotel Restaurant Victoria

– Quan una persona es registra a la web de Hotel Restaurant Victoria, les seves dades personals formaran part del fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per Hotel Restaurant Victoria sota la seva pròpia responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb el Usuari, així com tasques d’informació, investigació, estadístiques, formació i comercialització, i la realització d’activitats promocionals i publicitàries tant dels productes, serveis o activitats relacionades amb la companyia.

– Hotel Restaurant Victoria podrà cedir aquestes dades personals únicament a les entitats del seu Grup d’empreses amb les finalitats anteriorment indicades.

– L’Usuari presta el seu consentiment perquè Hotel Restaurant Victoria pugui fer ús de les seves dades de navegació per Internet a fi de remetre-li, des del navegador i / o el mòdul de programari addicional, a la seva adreça de missatgeria interna, informació i publicitat de Hotel Restaurant Victoria.

– Hotel Restaurant Victoria informa a l’Usuari sobre la possibilitat que l’assisteix d’exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per Hotel Victoria de conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i altra normativa de desenvolupament. Aquests drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació podran ser exercitats per l’Usuari, i si escau qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça: Hotel Restaurant Victoria, Passeig del Mar, 23, CP 17320 Tossa de Mar, Girona. Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’Usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, haurà de provar mitjançant document fefaent.

– En tot cas, i en compliment del que estableix la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), en el moment de la recollida de dades, es sol·licitarà als usuaris el seu consentiment exprés perquè Hotel Victoria pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació i publicitat per mitjà de correu electrònic o mitjans equivalents, com SMS en telèfons mòbils.

– Si posteriorment, un Usuari desitja revocar el seu consentiment atorgat per a rebre informació comercial via correu electrònic o per qualsevol altre mitjà similar o equivalent, podrà comunicar-ho, enviant un correu electrònic a info@hrvictoriatossa.com

– Hotel Restaurant Victoria es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la normativa vigent en cada moment.

– Hotel Restaurant Victoria informa que no realitza comprovacions sobre la veracitat de les dades, per la qual cosa s’ha d’atenir, en cada cas, a les dades introduïdes per l’Usuari, siguin veraces o no.